Наурызбайский район

КГУ ОШ №157
КГУ ОШ №186
КГУ ОШ №188
КГУ ШГ №174
КГУ ШГ №176
КГУ ШГ №192
КГУ ШГ №187
КГУ ШГ №200